Gewoon waar mogelijk,
Speciaal waar nodig.

 

Missie

Onze ambitie is dat mensen zo plezierig mogelijk kunnen leven; zelfstandig wonen en regie voeren over het eigen leven of zo nodig beschermd wonen met ondersteuning. Wij bieden daarvoor passende professionele zorg en dienstverlening vanuit het besef dat het in de kern gaat om relaties tussen mensen, die iets voor elkaar betekenen.

Zorggroep Kans draagt met hoogwaardige ondersteuning bij aan een zinvol bestaan van mensen met een (verstandelijke) beperking. Respect, verbondenheid, geborgenheid en verantwoordelijkheid zijn daarbij richtinggevende waarden. Wij willen bijdragen aan een zinvol bestaan. Zinvol wil zeggen. Een voortdurende ontwikkeling van kwaliteit van bestaan. De mogelijkheid om anderen te ontmoeten – te kennen en gekend te worden – is van fundamentele betekenis. Daarin is er geen verschil tussen mensen met of zonder (verstandelijke) beperking. Kenmerkend voor onze ondersteuning is dat we, in de wijze waarop we de diensten leveren, daadwerkelijk de cliënt ontmoeten en ons met hem verbinden. Daarin streven we naar betekenisvolle verbindingen tussen onze cliënten en andere mensen. We doen dat niet vóór hen, maar we doen dat met hen.

Visie

Zorggroep Kans is een organisatie van en voor mensen; een organisatie die middels een aantal woonlocaties en een activiteitencentrum in de gemeente Arnhem aanwezig is. Zorggroep Kans wil voor haar cliënten, medewerkers en (eventuele) vrijwilligers lokaal naar de menselijke maat functioneren. Zorg en dienstverlening is in de eerste plaats mensenwerk. Daarbij zijn alle activiteiten en alle schakels in onderlinge samenwerking even belangrijk. Alles en iedereen verdient evenveel aandacht.

Voor de manier waarop wij ons werk organiseren gaat het erom ons uitsluitend te richten op datgene wat er echt toe doet (wat voegt het toe voor de cliënt?) en ons te ontdoen van al het overige, dat als ballast kan worden gezien. Ieder mens is uniek en heeft eigen mogelijkheden en beperkingen. Mensen met een (verstandelijke) beperking verschillen hierin niet van andere mensen. Cliënten zijn gewoon burgers in onze samenleving.

Onze zorg- en dienstverlening is er dan ook op gericht woon-, leef- en werkomstandigheden volgens hun keuze te organiseren (al dan niet ondersteund door verwanten en/of contactpersonen) en hen in staat te stellen een eigen plaats in de samenleving in te nemen en zoveel mogelijk een zelfstandig leven te leiden. Een bevoogdende manier van werken maakt steeds meer plaats voor een aansporing tot zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid. Uitgangspunt daarbij is wat iemand kan en niet wat iemand niet kan.